DIK - Deutsche Islam Konferenz - Alman İslam Konferansı 2011 Yılı Genel Kurul Sonuçları

Navigasyon ve hizmetler

Alman İslam Konferansı 2011 Yılı Genel Kurul Sonuçları

Alman İslam Konferansı'nın (AİK) en üst düzey heyeti, genel kuruldur. Genel kurulun altında, genel kurulun çalışmaları bir hazırlık komisyonu (HK) tarafından hazırlanıp tamamlanıyor. Bunun ötesinde HK personel ve konu açısından esnek, somut çalışma talimatları doğrultusunda hareket eden çalışma heyetleri oluşturabilir.

AİK'nın hazırlık komisyonu 2010 yılında dört ve 2011 yılında şimdiye kadar bir kez toplandı. İlk iki toplantıda içinde bulunulan çalışma dönemi için AİK'nın çalışma programının taslağı hazırlandı ve 17 Mayıs 2010 tarihli genel kurul toplantısında kabul edildi. Hazırlık komisyonu 2010 yılı genel kurulundan sonra 2 Temmuz 2010 tarihinde uygulamaya daha fazla odaklanan yaklaşıma uygun olarak çalışma programının hayata geçirilmesi için somut projeler ve önlemler kararlaştırdı.

29 Mart 2011 tarihinde düzenlenecek olan genel kurula kadar İslam Konferansı üç somut hedef belirledi:

  • Almanya çapında İslam dini dersiyle ilgili fikir alışverişini teşvik etmek,
  • yerel düzeyde din görevlilerinin ve Müslüman cemaatlerdeki diğer önde gelen kişilerin toplumsal konular ve dil bilgisi ile ilgili meslek içi eğitimi için bir kılavuz geliştirmek,
  • Önleme alanının temel fenomenleri ve tanımları konusunda uzlaşarak daha sonra bu temelde pratik önlemlerin başlatılmasına yönelebilmek.

Söz konusu somut hedeflerin hayata geçirilmesi için hazırlık komisyonunun altında üç çalışma heyeti kuruldu:  İslam dini dersi hakkında Almanya genelinde bir AİK toplantısı hazırlık grubu, AİK meslek içi eğitim kılavuzunu hazırlamak üzere bir proje grubu ve bir önleme çalışması grubu. Bu çalışma heyetleri çalışmalarına geçen yılın Eylül ayında başladı.

AİK'nın 29 Mart 2011 tarihli genel kurul toplantısı özellikle yukarıda sözü edilen konuları ele alıyor. Bunun yanında Federal Eğitim ve Araştırma Bakanı Sayın Prof. Dr. Schavan, Alman yüksekokullarında İslam teolojisi bölümlerinin oluşturulmasıyla ilgili durum ve Kültür Bakanları Konferansı Başkanı Sayın Bakan Dr. Althusmann, devlet okullarında İslam dini dersinin başlatılmasıyla ilgili durum hakkında rapor veriyor.

29 Mart 2011 tarihli genel kurulun odak noktasında bu konular olduktan sonra, AİK çalışma programında belirlenen ağırlıklı konular "cinsiyetler arası eşitlik" ya da "önleme", 2012 ve 2013 yıllarının genel kurul toplantılarının ağırlıklı konuları olması öngörüldü. Bundan bağımsız olarak AİK'nın çalışma programında bulunan tüm ağırlık noktaları üzerinde çalışılmaya devam edilecek.

İslam Dini Dersinin Yürürlüğe Sokulması için Almanya Genelinde Fikir Alışverişinin Sürdürülmesi

Almanya'daki devlet okullarında İslam dini dersi, Alman İslam Konferansı'nın temel konularından biri. Henüz ilk aşamasında (2006-2009)  inanç odaklı İslam dini dersinin başlatılmasına ilişkin sorular yoğun olarak tartışıldı ve anayasal çerçeve şartlar somutlaştırıldı. Buna karşın, İslam dini dersinin başlatılması ve bu bağlamda bir organizasyonun, anayasanın 7. maddesi 3. fıkrasına istinaden bir dini birlik olmanın önkoşullarına uygun olup olmadığının kontrol edilmesinden eyaletler sorumludur.

Alman İslam Konferansı şu anda içinde bulunduğu çalışma döneminde çalışma programına uygun olarak, özellikle devlet okullarında İslam dini dersinin başlatılmasıyla ilgili pratik gelişmelerin ve somut ilerlemelerin yanı sıra mevcut din dersi modelleri hakkında Almanya genelinde bir bilgi ve deneyim alışverişi sunuyor.

Alman İslam Konferansı, bu çalışmanın hayata geçirilmesiyle ilgili ilk adım olarak 13 ve 14 Şubat 2011 tarihlerinde Nürnberg'de "Almanya'da İslam Dini Dersi - Perspektifler Ve Zorluklar" başlığı altında bir toplantı düzenledi. Konferansın ağırlıklı konuları İslam dini dersinin başlatılmasıyla ilgili olarak eyaletlerdeki durum, Müslümanların katkıları ve deneyimlerin ve perspektiflerin sunulmasıydı.

Alman İslam Konferansı, bu konferans sayesinde şu anda bulunduğu aşamada da okullarda inanç odaklı İslam dini dersinin başlatılması sürecinde önemli fikirler vermek, özellikle daha şimdiden ülke genelinde Müslümanların çoğunluğu tarafından kabul edilen seçenekler yaratmak için eyaletler bazında akıllı geçiş dönemi çözümlerini adım adım toplamak konusunda başarılı oldu.

29 Mart 2011 tarihli genel kurul toplantısı vesilesiyle bir toplantı kitabı yayınlanacak. Bu kitap, geniş bir kamuoyuna tanıtabilmek amacıyla konferansta yapılan konuşmaları ve tartışmalarda belirtilen görüşleri içeriyor.

Not: Alman yüksekokullarında ilahiyat odaklı "İslami Araştırmalar"ın sunulması da Alman İslam Konferansı'nın temel konularından biri olmayı sürdürüyor. Konferans, 2009 yılındaki İslam Konferansı'nın sonuçları bilim kurulunun tavsiyelerine dahil edildikten sonra düzenli olarak AİK hazırlık komisyonunda ve 2010 yılı genel kurul toplantılarında ve şimdi 2011 yılında da ilerlemeler hakkında bilgi aldı. Konferans, bu sürece bundan sonra da refakat edecek ve destek olacak.

Yerel Düzeyde Din Görevlilerinin ve Müslüman Cemaatlerin Diğer Önde Gelen Kişilerinin Toplumsal Konular Ve Dil Bilgisi İle İlgili Meslek İçi Eğitimi İçin Bir Kılavuz Geliştirmek

İmamların ve Alevi din adamlarının yanında Müslüman cemaatlerinin yönetim kurulu üyelerinin ve bu cemaatlerde fahri olarak görev yapan diğer kişilerin toplumsal konular ve dilbilgisi ile ilgili eğitimi, toplumsal birliğin teşvik edilmesi ve uyum açısından büyük bir öneme sahiptir. Bu kişiler bölgedeki aracılar olarak – Müslüman cemaatleri ve yerel aktörler arasında da – önemli bir unsurdur. Alman dilini ve toplumsal ortamı bilmek – özellikle yerel düzeyde – toplum hayatına katılım için olduğu kadar cemaat çalışmaları için de gereklidir.

Alman İslam Konferansı bu nedenle "Diyalog – Açılım – Bağlantı: Yerel Düzeyde Din Görevlilerinin ve Müslüman Cemaatlerin Diğer Önde Gelen Kişilerinin Toplumsal Konular ve Dil Bilgisi ile İlgili Meslek İçi Eğitim Kılavuz"u geliştirdi. Kılavuzun, yerel yönetimleri, yerel aktörleri ve Müslüman cemaatlerini meslek içi eğitim projelerine kazandırması ve bu projelerin planlanmasında ve uygulanmasında desteklemesi amaçlanıyor. Alman İslam Konferansı bu sayede bölgede, yani yerel düzeyde Müslümanlarla diyaloğu ve işbirliğini pratikte iyileştirmeye katkıda bulunuyor. Ayrıca Almanya'da eğitim gören imamlar Müslüman cemaatlerinde çalışmaya başlayana kadar söz konusu meslek içi eğitim önlemleri uyum politikası açısından önemli bir ara basamak oluşturuyor.

Kılavuz, devam etmekte olan meslek içi eğitim seçeneklerinden elde edilen deneyimlere ve yerel yönetimlerin, Müslüman cemaatlerinin ve birliklerinin yanı sıra bilim adamlarının temsilcileriyle yapılan görüşmelere dayanıyor. Best practice örnekleri anlamında başarılı ve sürdürülebilir meslek içi eğitim projelerinin organizasyon ve içerik konseptleri için somut tavsiyeler veriliyor ve açıklamalar yapılıyor. Aynı zamanda örneğin modüler konu önerileri aracılığıyla modüler eğitim ilkesine uygun olarak, kursların yerel ihtiyaca uygun bir şekilde tasarlanması için yeterli hareket alanı sağlanıyor. Konu modülleriyle birlikte,  içerikle ilgili anahtar kelimelerin yanında her zaman kurs mekanlarının dışında pratik deneyimler ve görüşmeler için teşvikler de veriliyor. Kılavuz bunun ötesinde ilgili proje düzenleyicileri için daha kapsamlı danışmanlık seçeneklerinin yanı sıra finansman olanaklarıyla ilgili açıklamalar da içeriyor.

Temel Fenomenler ve Tanımlar Konusunda Uzlaşma

Aşırılığın, radikalleşmenin ve toplumsal kutuplaşmanın önlenmesi, İslam Konferansı'nın şu anki çalışma döneminde de ağırlık verilen bir konu. Burada amaç, tüm devlet kurumlarının ve Almanya'da yaşayan Müslümanların temsilcilerinin uyumlu bir işbirliği içerisinde huzurlu ve saygılı bir ortak yaşam için pratik iyileştirme önerileri oluşturmak. İslam Konferansı bu amaçla, geçtiğimiz yılın Eylül ayında ilk kez bir araya gelen "Gençlerle Önleyici Çalışmalar" adlı çalışma grubunu kurdu.

Bu çalışma grubu kademeli bir süreç içinde konuyu ele aldı ve ilk adım olarak önleyici çalışma açısından temel öneme sahip olan üç fenomen için ortak bir anlayış oluşturdu: İslam düşmanlığı, genç Müslümanlar arasında antisemitizm ve İslamcılık ya da Müslümanlar arasında aşırılık. Bu çalışmanın sonucu, çalışma grubunun AİK genel kurulu için hazırlandığı bir ara raporda kağıda döküldü.

Tanımların içerikleri konusunda mutabakata varılmış olması büyük bir başarı. Bu, AİK'nın 2009 yılına kadar süren ilk çalışma döneminde başarılamamıştı. Çalışma grubunda hakkında mutabakata varılan fenomen tarifleri şimdi "Gençlerle Önleyici Çalışmalar" adlı çalışma grubunun bundan sonraki çalışmalarında bir zemin oluşturacak.  Bunu izleyecek olan ikinci adımda grup, gençlik çalışmaları alanında önlemler başlatmayı ve bunlara eşlik etmeyi hedefliyor – bir yandan sözü edilen fenomenler ve aşırılığın önlenmesi konusunda mevcut deneyimleri dikkate alarak, öte yandan da hoşgörüyü teşvik ederek. Bu önlemler 2012 yılındaki genel kurul toplantısında tanıtılacak.

Ek Olarak Uygulanan Önlemler

Alman İslam Konferansı'nın uygulamaya daha güçlü bir şekilde odaklanmasına uygun olarak Federal İçişleri Bakanlığı tarafından 2010 yılında ilk kez Alman İslam Konferansı Uyum Ödülü verilmeye başlandı. Ödülün amacı, çalışmalarıyla Müslümanların toplumsal katılımını artırmaya ve daha iyi birlikte yaşamaya katkıda bulunan proje çalışanlarının çabalarını takdir etmekti. Ödül töreni 12 Kasım 2010'da gerçekleşti.

Bunun yanında Alman İslam Konferansı'nın güncel konuları arka planında Almanya'daki Müslüman cemaatlerinin yanı sıra imamlarla ilgili araştırma projeleri teşvik ediliyor ya da Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi tarafından yürütülüyor. Paralel olarak yürütülen bu araştırmanın en erken 2012 başında tamamlanması bekleniyor.

Basın Bildirisi (pdf, 127 KB)

Katılımcı listesi 2011 (pdf, 105 KB)

Ek bilgiler

booklets

Results and documents of the German Islam Conference 

Here you will find all results and important documents of the German Islam Conference to download. 

Devamını oku: Results and documents of the German Islam Conference  …

Alman İslam Konferansı'nın Yeni Yapısı

AİK ikinci döneminde daha fazla uygulama odaklı olacak. İlerde Alman İslam Konferansı'nın ne şekilde çalışacağını burada okuyabilirsiniz.

Devamını oku: Alman İslam Konferansı'nın Yeni Yapısı …

AİK Basın toplantısı

Farklı bir habercilik

Alman dilindeki basın ve yayın organlarında İslam ile ilgili genel görüş, ne Müslümanların uyumunu ne de toplumun çoğunluğunun önyargılarının ve korkularının azalmasını desteklemektedir. AİK bunun değişmesini sağlamak istediğinden Müslümanlar, basın yayın organları, bilim ve siyaset adamları ile yoğun bir iletişime başlamıştır.

Devamını oku: Farklı bir habercilik …

Açık kitaplar

Alman yüksekokullarında İslam ilahiyatı bölümü

Şu ana kadar Almanya'da İslam ilâhiyatçılarının ve imamların yetiştirilebilmesi eğitim kurumlarının eksikliği nedeniyle mümkün değildir. Alman İslam Konferansı bu tür eğitim kurumlarının oluşturulmasını savunmaktadır.

Devamını oku: Alman yüksekokullarında İslam ilahiyatı bölümü …