DIK - Deutsche Islam Konferenz - İslami Din Dersi – AİK’nin Konularından Biri

Navigasyon ve hizmetler

İslami Din Dersi – AİK’nin Konularından Biri

Şu anda bazı eyaletlerde, örneğin Niedersachsen ve Bavyera’da okullarda deneme amaçlı olarak, mezheplere yönelik İslami din dersleri verilmektedir. Almanca İslami din dersinin anayasanın 7. maddesi 3. fıkrası kapsamında verilmesi, Müslümanların topluma uyumu açısından önemli bir katkı sağlayabilir. Okul denemelerinden şimdiye kadar elde edilen sonuçlar olumludur.

Alman İslam Konferansı 13 Mart 2008 tarihli genel kurul toplantısında, 2. çalışma grubu tarafından sunulmuş olan yön gösterici teklifleri karara bağlamıştır. Alman anayasa anlayışında din konuları ile ilgilenen 2. çalışma grubu, yapmış olduğu teklifte devlet okullarında mezheplere özel İslami din derslerinin başlatılabilmesi için yerine getirilmesi gereken önkoşulları açıklamıştır. Bunun yanında bu belge, şu andaki hukuki ve genel durum göz önünde bulundurularak tüm ilgililerin görüş birliğiyle din derslerinin hızlı bir şekilde başlatılabilmesi için izlenebilecek somut yolları gösteriyor.

Din Derslerinin Başlatılabilmesi için Biçimsel Kriterler

Ana kriter "bir din cemaatinin" bulunması ve bu cemaatin din dersi konusundaki ilkelerini tanımlaması ve bu ilkeleri resmi makamların karşısında temsil edecek organları ya da kişileri bildirmesidir. Anayasanın 7. maddesi 3. fıkrası 2. bendinin öngördüğü devlet ve cemaat işbirliğinin oluşturulabilmesi için, cemaat topluluğunun temsili konusunda açık kuralların bulunması gerekmektedir. Yetkili makamlar, karşısındaki kurum ve şahısların, cemaat adına bağlayıcı ve üçüncü şahıslar karşısında geçerli gerekli uygulamaları belirleme yetkisine ne derecede sahip olduğunu, ancak bu kurallar sayesinde tespit edebilir.

İçerikle İlgili Şartlar

Din dersi hem devleti hem de dini cemaati ilgilendiren bir konu olduğundan, biçimsel kriterlerin yanında tabii ki içerikle ilgili şartları da beraberinde getirmektedir. Eğitim sisteminin tümünün denetimi devlet sorumluluğunda olduğundan, din derslerinin gözetimi de devlet tarafından yapılmaktadır. Ancak din dersleri, dini cemaatin ilkeleriyle uyumlu olarak verilmelidir. Bu kapsamda ders içeriği dini cemaat tarafından tayin edilir.

Peki dini cemaatin içeriği belirleme konusunda özgürlüğünün sınırı nedir? Devletin hukuk düzeni bu özgürlüğe sınır getirebilir mi, eğer getirebilirse, bu sınır nerededir?

Anayasanın Sınırları –"Anayasanın Değiştirilemez Hükümleri"

Bununla ilgili olarak şunu söylemek gerekir: Kendi mezhebine ait din dersinin verilmesini talep eden bir dini cemaat, eylem ve söylemlerinin anayasanın 79. maddesi 3. fıkrası ile değiştirilemez hükmü getirilmiş olan temel anayasal ilkeleri tehdit etmemesini sağlamalıdır. Bu ilkeler arasında örneğin hukuk devleti ya da demokrasi ilkesi, kişilerin devlet tarafından korunması gereken temel hakları, özgürlükçü dini ve devlete ait kilise hukuku prensipleri bulunmaktadır. Hangi mezhebe ait olursa olsun bir din dersinde bile devlet ve toplum düzenimizin bu temel ilkelerine dokunulamaz.

Ancak bunun anlamı, din dersinin içeriğinin tamamen dünyevi kurallara göre uyarlanması gerektiği değildir. Bir dini cemaat belli yaşam tarzlarını caiz, bazılarını ise "günah" olarak görebilir. Temel hak kullanımının her şeklini de aynı derecede önemli görmeyebilir. Ancak din dersi kapsamında öğretilen içerikler anayasanın öngördüğü temel hakların özüne uygun olmalıdır.

İç ve dış etki alanları arasında ayrım yapmak çok önemlidir. Bir dini cemaat örneğin kendi içinde demokratik bir yapıya sahip olmayabilir. Ancak bu cemaat dış etki alanında, yani yaşadığı toplumda, demokratik olmayan bir toplum düzeninin kurulmasını savunamaz. Böyle bir istem anayasanın 79. maddesi 3. fıkrasına aykırı olacaktır. Dini cemaatlerin ders içeriği ile ilgili özgürlükleri kesin bir şekilde sınırlanmaktadır. 3. genel kurulun ara sonuçlarında tüm bunlarla ilgili detaylar açık bir şekilde saptanmıştır.

Eyaletler Tarafından Yapılan Uygulamalar

Din dersi ve din dersinin içeriğinin şekillendirilmesi için başvuru işlemlerinde dini cemaatlerin tanınmasıyla ilgili konular, eyaletlerin yetki alanındadır, bu nedenle sonuçların şimdi eyaletler tarafından hayata geçirilmesi gerekiyor. Talebin olduğu her yerde İslami din dersinin en yakın zamanda verilebilmesini sağlamak amacıyla ilgili eyalet kurullarına Alman İslam Konferansı’nın sonuçları ulaştırılmıştır.

Ek bilgiler

Imam

Müslüman Cemaatinde İmamın Yeri

Her gün beş vakit halinde icra edilen ibadetin yanı sıra Cuma namazı Cuma vaazı da imamların önemli görevleri arasında yer almaktadır. Ayrıca çocuklara ve gençlere din hakkında dersler verilmesi, Kuran dili olarak Arapça öğretilmesi ve Kuran’ın ahenkli bir biçimde okunmasını sağlayan tecvidin öğretilmesi de imamın görevlerindendir.

Devamını oku: Müslüman Cemaatinde İmamın Yeri …

Açık kitaplar

Alman yüksekokullarında İslam ilahiyatı bölümü

Şu ana kadar Almanya'da İslam ilâhiyatçılarının ve imamların yetiştirilebilmesi eğitim kurumlarının eksikliği nedeniyle mümkün değildir. Alman İslam Konferansı bu tür eğitim kurumlarının oluşturulmasını savunmaktadır.

Devamını oku: Alman yüksekokullarında İslam ilahiyatı bölümü …

Marxloh’daki Merkez-Cami

Köln-Ehrenfeld ve Duisburg-Marxloh’daki Camiler

20 yılı aşkın bir süre boyunca Duisburg-Marxloh’daki bir kantin bir dua ve bir araya gelme mekanı olarak hizmet vermiştir Buranın 80 kilometre güneyinde bulunan Köln-Ehrenfeld’deki bir depo binası da 20 yılı aşkın bir süre boyunca Müslümanların ibadetlerini yerine getirmek için toplandıkları bir mekan olmuştur.

Devamını oku: Köln-Ehrenfeld ve Duisburg-Marxloh’daki Camiler …

Baba ve oğul

İslami içerikli Almanca rap müzik

Almanya'da Müslüman gençler yaptıkları rap müziğin şarkı sözleriyle yaralara parmak basıyor. Şarkı sözleri sadece İslam'la ilgili konuları işlemeyip bunun yanı sıra gençlikte suç eğilimi, baş örtüsü tartışması ve uyum politikaları gibi siyasi konuları da içeriyor.

Devamını oku: İslami içerikli Almanca rap müzik …